Política
de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

FUNDACIÓN EDUCATIVA LA MERCED
CIF. G63899603
Adreça postal: c/ Verge de la Merçè 16, 08980 Sant Feliu de Llobregat
Telèfon: 976.276.583
Correu electrònic: secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
Per a l'adequada gestió del tractament de les seves dades personals, el centre tindrà designat, si s'escau, un delegat de Protecció de Dades o Persona de contacte podent contactar amb ell, i davant el qual podrà acudir per a resoldre qualsevol qüestió que necessiti.
Persona de contacte / Delegat de Protecció de Dades:

secretaria@santfeliu.femlamerce.cat

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió de l’acció educativa i orientadora.
La finalitat és l’adequada organització i/o prestació i/o difusió de l’oferta acadèmica del centre, de les seves activitats lectives, activitats complementàries i extraescolars i serveis del centre educatiu, així com la gestió acadèmica, econòmica i administrativa, el que inclou la recollida i el tractament de dades personals i informació de dades de salut i/o psicopedagògics, relacionats amb el procés d’aprenentatge i de socialització de l’alumnat generat durant la seva escolarització en el centre.
Les dades persones proporcionades es conservaran en el centre mentre l’alumne romangui matriculat en el mateix i posteriorment durant un termini de 10 anys a partir de la seva baixa del centre.
En tot cas, la informació dels expedients acadèmics, atesa la seva naturalesa i la normativa educativa vigent, són d’obligada conservació pel centre.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE). El fonament per a tractar les seves dades personals és una obligació legal continguda en la Disposició Addicional 23ª, 1 i 2, de la LOE, que autoritza als centres educatius a recaptar i tractar les dades dels alumnes i dels seus pares o tutors quan sigui necessari pel desenvolupament de la funció docent i orientadora.
Al marge d’aquesta funció, FEM està legitimada per a tractar les dades facilitades quan siguin necessari pel compliment de la relació jurídica establerta amb la signatura de la present matrícula i dels serveis que es presten.
FEM sol·licitarà expressament el consentiment pels següents tractaments:

DESTINATARIS DE LES CESSIONS

Les dades personals necessàries pel centre seran facilitades a:

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

ACCÉS: Podrà accedir a les seves dades personals.
RECTIFICACIÓ: Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
SUPRESSIÓ: Podrà suprimir les seves dades personals quan siguin inexactes.
OPOSICIÓ: Podrà sol·licitar que no siguin tractades les seves dades personals.

LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES

A petició de l'interessat, no s'aplicaran a les seves dades personals les operacions de tractament que en cada cas correspondrien, quan: • L'interessat ha exercit els drets de rectificació o oposició i el responsable està en procés de determinar si procedeix atendre la sol·licitud. • El tractament és il·lícit, el que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a això. • Les dades ja no són necessaris per al tractament, que també determinaria el seu esborrat, però l'interessat sol·licita la limitació perquè els necessita per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. PORTABILITAT: Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquells que s'han obtingut de la seva relació contractual amb el centre, així com transmetre'ls a un altre centre d'ensenyament.

Col·legi Mare de Déu de la Mercè

  • C/Verge de la Mercè, 16
    08980 Sant Feliu de Llobregrat
  • 93 666 10 79
  • secretaria@santfeliu.femlamerce.cat

Colegio Mercedes Santander


Ntra Sra. de la Merced Zaragoza


La Mercè Martorell


Ens podeu trobar a: