Política
de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

FUNDACIÓN EDUCATIVA LA MERCED
CIF. G63899603
Adreça postal: c/ Verge de la Merçè 16, 08980 Sant Feliu de Llobregat
Telèfon: 976.276.583
Correu electrònic: secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
Per a l'adequada gestió del tractament de les seves dades personals, el centre tindrà designat, si s'escau, un delegat de Protecció de Dades o Persona de contacte podent contactar amb ell, i davant el qual podrà acudir per a resoldre qualsevol qüestió que necessiti.
Persona de contacte / Delegat de Protecció de Dades:

secretaria@santfeliu.femlamerce.cat

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió de l’acció educativa i orientadora.
La finalitat és l’adequada organització i/o prestació i/o difusió de l’oferta acadèmica del centre, de les seves activitats lectives, activitats complementàries i extraescolars i serveis del centre educatiu, així com la gestió acadèmica, econòmica i administrativa, el que inclou la recollida i el tractament de dades personals i informació de dades de salut i/o psicopedagògics, relacionats amb el procés d’aprenentatge i de socialització de l’alumnat generat durant la seva escolarització en el centre.
Les dades persones proporcionades es conservaran en el centre mentre l’alumne romangui matriculat en el mateix i posteriorment durant un termini de 10 anys a partir de la seva baixa del centre.
En tot cas, la informació dels expedients acadèmics, atesa la seva naturalesa i la normativa educativa vigent, són d’obligada conservació pel centre.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE). El fonament per a tractar les seves dades personals és una obligació legal continguda en la Disposició Addicional 23ª, 1 i 2, de la LOE, que autoritza als centres educatius a recaptar i tractar les dades dels alumnes i dels seus pares o tutors quan sigui necessari pel desenvolupament de la funció docent i orientadora.
Al marge d’aquesta funció, FEM està legitimada per a tractar les dades facilitades quan siguin necessari pel compliment de la relació jurídica establerta amb la signatura de la present matrícula i dels serveis que es presten.
FEM sol·licitarà expressament el consentiment pels següents tractaments:

DESTINATARIS DE LES CESSIONS

Les dades personals necessàries pel centre seran facilitades a: No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hagueu consentit prèviament.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

ACCÉS: Podrà accedir a les seves dades personals.
RECTIFICACIÓ: Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
SUPRESSIÓ: Podrà suprimir les seves dades personals quan siguin inexactes.
OPOSICIÓ: Podrà sol·licitar que no siguin tractades les seves dades personals.

LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES

A petició de l'interessat, no s'aplicaran a les seves dades personals les operacions de tractament que en cada cas correspondrien, quan: PORTABILITAT: Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquells que s'han obtingut de la seva relació contractual amb el centre, així com transmetre'ls a un altre centre d'ensenyament.

8 de gener de 2019

AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES A PROVEÏDORS

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades), li informem que les seves dades personals seran tractats per:
Responsable del Tractament de Dades: A FUNDACIÓN EDUCATIVA LA MERCED tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de mantenir-lo informat de les diferents vacants que es produeixin en la nostra organització i gestionar la seva participació en procediments de reclutament laboral. Les dades proporcionades es conservaran durant un termini d'1 any o fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació. La base legal per al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment atorgat lliurement i vinculat al fet d'haver-nos lliurat el seu currículum de forma totalment voluntària. Li informem que no existeixen decisions automatitzades ni s’elaboraran perfils en base a les seves dades personals. Les dades no se cediran a tercers. Vostè té els següents drets: Per exercir els seus drets, mitjançant comunicació dirigida a través de la següent adreça de correu electrònic: secretaria@santfeliu.femlamerce.cat Vostè té el dret de presentar una reclamació a l'Autoritat de Control, és a dir, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual pot accedir mitjançant el següent enllaç: https://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php.

8 de gener de 2019

AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES A CANDIDATS

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) li informem del tractament de dades que durem a terme respecte de les dades proporcionades per vostè en lliurar-nos, de forma voluntària, el seu currículum:
Responsable del Tractament de Dades: A FUNDACIÓN EDUCATIVA LA MERCED tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de mantenir-lo informat de les diferents vacants que es produeixin en la nostra organització i gestionar la seva participació en procediments de reclutament laboral. Les dades proporcionades es conservaran durant un termini d'1 any o fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació. La base legal per al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment atorgat lliurement i vinculat al fet d'haver-nos lliurat el seu currículum de forma totalment voluntària. Li informem que no existeixen decisions automatitzades ni s’elaboraran perfils en base a les seves dades personals. Les dades no se cediran a tercers. Vostè té els següents drets: Per exercir els seus drets, mitjançant comunicació dirigida a través de la següent adreça de correu electrònic: secretaria@santfeliu.femlamerce.cat Vostè té el dret de presentar una reclamació a l'Autoritat de Control, és a dir, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual pot accedir mitjançant el següent enllaç: https://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php.

8 de gener de 2019

Col·legi Mare de Déu de la Mercè

  • C/Verge de la Mercè, 16
    08980 Sant Feliu de Llobregrat
  • 93 666 10 79
  • secretaria@santfeliu.femlamerce.cat

Colegio Mercedes Santander


Ntra Sra. de la Merced Zaragoza


La Mercè Martorell


Ens podeu trobar a: