Qualitat

La nostra escola ha apostat per una política de gestió de la qualitat amb l'objectiu de satisfer les expectatives i necessitats educatives dels/les nostres alumnes.


Política de Qualitat

La nostra escola ha dissenyat una Política de Qualitat amb l'objectiu de satisfer les expectatives i necessitats educatives dels/les nostres alumnes, en funció de les necessitats socials i humanes, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel•lència en el servei.

La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de qualitat garanteix el compliment de la nostra missió i valors, que constitueixen el marc referencial on es desenvolupa la nostra tasca educativa:

La dimensió personal de l’alumne/a, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives i l’adquisició de coneixements que facilitin el seu creixement com a persona.

La dimensió humana, que exigeix complir el nostre compromís amb el professorat, personal d’administració i serveis, institucions i entitats del municipi.

La dimensió espiritual que demana el nostre compromís perquè els nostres alumnes facin un ús responsable de la seva llibertat, prenent una actitud cristiana davant la vida i el món

La dimensió social, que reclama professionals amb coneixements, habilitats i aptituds capaços de millorar la convivència i contribuir al desenvolupament d’una societat més justa i solidària.

 

La Direcció del Centre es compromet a :

 • • establir la política i els objectius de qualitat
 • • comunicar la Política de Qualitat a  tot el professorat del centre i als receptors del nostre servei
 • • administrar els recursos del centre per tal de proporcionar la infraestructura  necessària per assolir els objectius de qualitat
 • • revisar la política de qualitat del centre per tal d’adaptar-la als canvis en el nostre entorn educatiu i social.

 

Tota l’organització del centre en general i la Direcció en particular, assumeix la responsabilitat de participar activament en el  desenvolupament i millora de la Política de Qualitat del centre, assumint-la com un factor de valor per l’escola i facilitadora del compliment de la missió que tenim encomanada.

La Direcció de l’Escola es compromet a garantir el compliment dels requisits legals que  s'apliquin.

 

Sant Feliu de Llobregat, febrer de 2015

Missió i visió

El nostre centre, com a part constituent de la Fundació Educativa la Mercè (FEM) té les seves arrels en l’acció educadora que Lutgarda Mas i Mateu i primeres companyes iniciaren a Barcelona l’any 1860.

 • • Declarem que cada ésser humà és un valor en sí mateix, independentment de la seva ètnia, ideologia, religió, posició social, capacitat adquisitiva o qualitats personals.
 • • Apostem per l’educació viscuda en un ambient d’acollida familiar i un clima alegre i positiu que afavoreixi la proximitat, la senzillesa i que fomenti experiències humanitzadores i de creixement personal.
 • • Fomentem un model de comunitat educativa participativa i integradora de les necessitats, objectius i voluntats de tots els qui la formen, amb la garantia d’obertura i servei a tots els sectors socials, especialment als més necessitats.
 • • Proposem un model d’escola arrelada a la comunitat, coneixedora de la realitat, la cultura, els costums i tradicions del seu voltant; una escola que promou la identitat dels pobles dels quals forma part i facilita la integració de tothom.
 • • Oferim a la societat una formació científica, tècnica, humanística i artística de qualitat, resultat d’una inquietud permanent d’innovació i progrés pedagògic.

La nostra proposta educativa:

 • • Es fonamenta en una sèrie de valors humans, que comprometen tota la comunitat educativa i que es presenten com a oferta de sentit que ajudi els nostres alumnes a adoptar una actitud davant la vida.
 • • Es centra en les persones, per tal que els alumnes:
 • *aprenguin a aprendre, a estimar el món, a pensar per sí mateixos, a treballar en equip, a conviure amb respecte i tolerància;
 • *desenvolupin totes les seves capacitats físiques, cognitives, tecnològiques, afectives i estètiques;
 • *prenguin consciència de la seva dimensió comunitària i social;
 • *es sentin acompanyats en la dimensió d’obertura a la transcendència.

 

Volem ser una escola :

 • • on els valors cristians segueixin vertebrant la nostra tasca educativa
 • • oberta a les innovacions pedagògiques
 • • que millora:
  • + algunes infraestructures
  • + el servei d’atenció al públic
  • + la comunicació a tots els nivells

Febrer 2015

Col·legi Mare de Déu de la Mercè

 • C/Verge de la Mercè, 16
  08980 Sant Feliu de Llobregrat
 • 93 666 10 79
 • secretaria@santfeliu.femlamerce.cat

Ens podeu trobar a: