93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

GESTIÓ DE LA QUALITAT

La implantació d’un model de gestió per processos basat en la norma ISO 9001 proporciona als centres educatius un sistema de gestió documentat que els ajuda a planificar, desenvolupar i avaluar sistemàticament les seves activitats, d’acord amb una estratègia de qualitat establerta per donar resposta a les necessitats educatives del seu alumnat.

També expressa que els centres han explicitat el seu compromís per a la millora contínua, mitjançant l’establiment d’objectius anuals de millora, mètodes de seguiment i avaluació dels processos i resultats, plans d’autoavaluació i auditoria periòdica, equips de millora participatius i sistemes de recollida de l’opinió dels membres de la comunitat educativa –alumnat, famílies, professorat i personal d’administració i serveis– i les empreses i les institucions de l’entorn.

Per què ens plantegem certificar per la norma ISO 9001?

L’objectiu del centre, en el moment de decidir entrar a formar part del Projecte de Qualitat impulsat pel la FECC, era mantenir una millora contínua, és a dir, posar en marxa un projecte que ens permetés aconseguir el nostre objectiu principal d’intentar donar, cada dia,  un servei de major qualitat als nostres destinataris ( entenent que són els companys de treball, alumnes, famílies, departament d’Educació, …).

Era tot un repte per a la nostra escola impulsar aquest projecte donat que no existeix en l’àmbit educatiu una gran experiència en relació a la certificació ISO. Érem (i som) l’única escola del nostre entorn immediat que optava per aquest projecte. Malgrat això, valorant avantatges i millores que es podrien esperar, vam creure que era un risc que valia la pena assumir.

Després d’un intens treball que va implicar un desenvolupament i documentació de tots els processos del nostre mapa general de processos, el col·legi Mare de Déu de la Mercè va obtenir la certificació  ISO 9001 al març de 2015.

Com es demostra el compromís de la Direcció amb la Qualitat?

Després de tots aquests anys de treball i l’obtenció de la certificació en la norma ISO 9001, la Direcció ha mantingut la mateixa il·lusió i empenta per la millora contínua d’un sistema que s’ha convertit en el nostre sistema de gestió integral. Tota la gestió del centre està encaminada a la millora contínua, per això s’ha mantingut l’estructura d’un Equip de Qualitat, assignant els recursos necessaris anualment per tal d’assegurar el compliment de la nostra Política de Qualitat.

Elaborem un Pla de Qualitat que s’executa i avalua al llarg del curs a través de les reunions setmanals de l’Equip. A més a més, es fan revisions al llarg de l’any, una al mes de febrer, on es revisen els objectius estratègics del nostre centre juntament amb els indicadors associats per tal de poder actuar en cas de desviacions que requereixin alguna actuació, i una altra al juny/juliol on es revisa tot el sistema per part de l’Equip Directiu.

Auditories internes i externes

Ens ajuden en aquest procés de millora contínua i ens impulsen a vetllar sempre per mantenir actiu el nostre Pla de Qualitat i Pla de Millora.

El fet que hi hagi un seguiment extern i intern a través d’auditories garanteix que el sistema de gestió del centre sigui transparent i pugui retre comptes en tot moment davant de qui ho cregui oportú.

Des del curs 2016-17, el centre opta per formar un grup persones que puguin formar un Equip Auditor intern. Això ens ha permès realitzar nosaltres mateixos les auditories internes, cosa que ha suposat un doble benefici : per una banda fer-nos una autoavaluació dels nostres processos, i per l’altra permetre un assessorament entre iguals, fet que va ajudar a veure l’auditoria interna com el que és: una oportunitat única per millorar, donant confiança a les persones, mirant sempre per la millora de l’organització.

L’equip intern fa les auditories corresponents als processos operatius i el nostre consultor de la FECC audita els processos estratègics i de suport.

Les auditories externes les realitzem anualment amb l’entitat certificadora TÜVRheinland.

El millor de tot el procés d’implantació i del resultat durant aquests anys ha estat l’excel·lent valoració que fem del procés. Ens ha permès establir un sistema de gestió integral que és capaç de recollir, analitzar i donar resposta a  les necessitats de tots els membre de la comunitat educativa aconseguint un increment en el seu grau de satisfacció i un major grau de compromís.

POLÍTICA DE QUALITAT

El col·legi Mare de Déu de la Mercè té implantat un sistema de Gestió de la Qualitat que ha estat i estarà sempre d’acord amb el Caràcter Propi de la Fundació Educativa la Mercè i amb el seu Model Pedagògic, oferint uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel·lència en el servei.

La Direcció del Centre es compromet a :

 • Considerar la persona com a centre de la nostra proposta educativa, amb un compromís amb la innovació pedagògica per tal d’afavorir el desenvolupament competencial de l’alumnat, on aquest esdevé protagonista del seu propi futur i desenvolupa la seva formació integral concretada en el seguiment personalitzat i adaptat a la seva realitat i evolució.
 • Donar suport a totes les persones implicades en la implantació del sistema de gestió per aconseguir una posició de lideratge i prestigi en l’àmbit educatiu.
 • Comptar amb una plantilla en permanent procés de formació, que desenvolupi el seu treball amb l’eficiència i la qualitat necessàries en un clima de participació i satisfacció.
 • Establir amb les famílies una comunicació que afavoreixi el seguiment i evolució de l’alumnat.
 • Organitzar el col·legi d’una manera flexible, estructurada i coordinada, amb un sistema detreball clar i eficient, tot recolzat en les noves tecnologies.
 • Revisar constantment el sistema amb una sèrie de reunions de revisió i seguiment, per tald’anar-lo adaptant a les necessitats del client a la pròpia filosofia de millora contínua, així com

  a la realització d’auditories internes.

 • Assegurar que el sistema compleixi tots els requisits legals vigents i els compromisos adquiritsamb les famílies.
 • Definir una visió que es desplega a través de la redacció d’una estratègia i es concreta a través de la planificació d’uns objectius.
 • Assegurar que la Política de Qualitat, Missió, Visió i Pla Estratègic siguin coneguts per totes les persones del centre.
 • Revisar la política de qualitat del centre per tal d’adaptar-la als canvis en el nostre entorn educatiu i social.

Anualment, l’Equip directiu revisa aquesta política, fixa i revisa els objectius concrets d’acord amb aquesta política i determina els recursos humans, formatius i materials necessaris per a la seva consecució.

Tota l’organització del centre en general i la Direcció en particular, assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la Política de Qualitat del centre, assumint- la com un factor de valor per al nostre centre i facilitadora del compliment de la missió que tenim encomanada.

La Direcció del col·legi es compromet a garantir el compliment dels requisits legals que s’apliquin.

Sant Feliu de Llobregat, setembre 2023

 

DESCARREGAR POLÍTICA DE QUALITAT