93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

Educació Infantil

EDUCACIÓ INFANTIL

Al llarg de l’etapa d’educació infantil els nens i nenes van desenvolupant les seves capacitats cognitives, psicomotores, d’equilibri personal, de relació interpersonal i d’integració social.

Els hàbits es fonamenten en valors que guien i regulen la conducta personal i social, s’aprèn de l’error i també de l’èxit.

El treball d’aprenentatge que duem a terme a Educació Infantil s’emmarca dins del nostre Model Pedagògic de les escoles de la FEM.

Treballem per una escola que afavoreix entorns d’aprenentatge respectuosos amb aquests principis clau:

  1. Entorns que estimulen el compromís actiu dels alumnes.
  2. Entorns que es fonamenten en la naturalesa social del procés d’aprendre i promouen activament l’aprenentatge cooperatiu.
  3. Entorns on els docents estan en sintonia amb les motivacions dels alumnes i amb el paper clau de les emocions en l’assoliment de resultats.
  4. Entorns que tenen en compte les diferències individuals entre l’alumnat. 5)
  5. Entorns que exigeixen esforç i afany de superació.
  6. Entorns amb unes expectatives clares i que apliquen estratègies d’avaluació coherents.
  7. Entorns que afavoreixen la relació entre àrees de coneixement, construint connexions horitzontals.

En finalitzar l’etapa d’educació infantil els nens i nenes han d’haver adquirit les següents capacitats:

Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònom/a.
Aprendre a pensar i a comunicar.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
Aprendre a conviure i habitar el món.

ACOLLIDA

El moment d’arribada a l’escola al matí és molt important perquè permet un apropament emocional amb els infants i la interacció entre ells.  Permet entendre i situar els fets personals dins la dinàmica de l’aula i a més a més treballar cançons, contes, poemes, estructures lingüístiques i emocions.

PROJECTES

El treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir mitjans que puguin ajudar els nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat proper a l’infant.

RACONS

És una manera d’organitzar els espais de treball del grup classe delimitant-los i dotant-los dels materials i estris necessaris per realitzar les activitats d’ensenyament-aprenentatge. En els racons, els nens i nenes individualment, en parella o en petit grup, treballen simultàniament. Ho fan tot jugant, manipulant, fent hipòtesis, experimentant, verbalitzant i/o registrant gràficament el procés i/o resultats. A més a més potencia la necessitat i ganes d’aprendre dels infants.

AMBIENT

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir d’una sèrie de propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

Aquest plantejament de treball respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.
Els alumnes de P3 faran 4 ambients (1 grup de 12/13 alumnes a cada ambient)
Els alumnes de P4 i P5 faran 7 ambients (1 grup de 14/15 alumnes a cada ambient)

DESDOBLAMENTS I DOCÈNCIA COMPARTIDA

Potenciem el treball en grup reduït i els desdoblaments, per tal que l’atenció a l’alumnat pugui personalitzar-se.

Dividim el grup classe en dos grups:

  • Anglès/ Aprenentatge amb iPads
  • Experimentació/Informàtica-robòtica

Treballem 2 mestres a l’aula:

  • Creativitat
MULTILINGÜISME (AICLE)

L’AICLE és l’aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera. L’aplicació d’aquesta metodologia es tradueix en un increment de les oportunitats d’aprendre la llengua anglesa i practicar-la.

Utilitzem la llengua anglesa com a mitjà per ensenyar continguts d’altres matèries:

2 hores de psicomotricitat en anglès
2 hores de descoberta d’un mateix en anglès
1 hora anglès complementària

Anglès:

Es treballa la llengua anglesa a partir contes, cançons, jocs… Utilitzant materials audiovisuals i digitals.

Creativitat:

Iniciem als nostres infants en la capacitat creativa de manera lúdica, tot despertant la seva curiositat, la imaginació i la fantasia.

Expressió musical:

Pretén desvetllar el gust per la música a través del treball de cançons, audicions, danses, l’expressió corporal, el llenguatge musical i la pràctica instrumental. Contribueix a la millora de l’atenció, la motivació, la creativitat, la psicomotricitat, la memòria…

Psicomotricitat:

Pretén contribuir a la construcció de la identitat pròpia dels nens i nenes per mitjà de l’experimentació a partir del moviment que els permet prendre consciència del seu cos, de les seves capacitats…
Desenvolupen la funció simbòlica partint de la vivència de cada nen/a juntament amb les experiències prèvies viscudes. Adquiriran nous aprenentatges, autonomia i vincles per fomentar la seguretat.
Les sessions es realitzen en llengua anglesa.

Expressió oral (P3):

Es treballen aspectes de la llengua oral així com l’expressió, la pronúncia i la comprensió. D’aquesta manera desenvolupen la percepció davant la vida i la relació amb l’entorn que ens envolta.

Natació (P4 i P5):

Activitat que ofereix l’ajuntament durant un quadrimestre als curs de P4 i P5. L’activitat es realitza al Complex Esportiu en grups reduïts i nivells homogenis per facilitar l’aprenentatge.