93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

Sistema intern d’informació

FUNDACIÓ EDUCATIVA LA MERCÈ (en endavant, l’Entitat) ha implantat un Sistema Intern d’Informació (SIIF), el qual integra els diferents canals d’informació interns de l’organització i es configura com un eix fonamental per al foment de la cultura d’actuació ètica, responsable i sostenible, amb el deure de supervisió, control i prevenció en matèria de compliment normatiu,  prevenció de l’assetjament i protecció al menor.

El sistema constitueix la via preferent i una eina d’utilització obligatòria per canalitzar diligentment les comunicacions sobre infraccions i incompliments normatius, amb total protecció dels informants, sense risc de represàlies i amb les mesures de protecció necessàries.

D’acord amb el nostre compromís amb la protecció al menor, la nostra Entitat també posa a disposició dels nostres alumnes, professionals, familiars i altres membres de la comunitat educativa un canal específic a través del qual els alumnes o persones puguin informar sobre qualsevol indici, sospita o evidència de possibles situacions de violència, assetjament o alguna cosa que pogués afectar el benestar dels nostres alumnes.

El SIIF s’ha dissenyat, configurat i està gestionat amb les mesures i mecanismes necessaris de seguretat, confidencialitat, protecció de dades i protecció a l’informant. Per això comptem amb la col·laboració i suport de l’expert extern BONET consulting, que aporta alts nivells de professionalitat, experiència, independència, confidencialitat i compliment del marc normatiu aplicable.

Per tant, l’Entitat ha dotat el SIIF d’una sèrie de garanties, entre les quals es troben l’anonimat/anonimització, l’adequat registre, la conservació i no alteració de la informació, la prevenció de conflictes d’interès, la protecció de l’informant i la prohibició de represàlies.

Per conèixer en detall els principis d’actuació i les garanties fonamentals que regeixen el Sistema Intern d’Informació de l’Entitat en virtut dels requisits exigits per la nova normativa pot veure i accedir a la Política General del Sistema Intern d’Informació i Defensa de l’Informant

 

Canals interns d’Informació

L’Entitat ha habilitat diferents canals interns d’informació que permeten la presentació de comunicacions en format escrit o verbal. A aquest efecte, l’Entitat compta amb la configuració, disseny i suport d’ un expert extern per tal d’ aportar els més alts nivells de professionalitat, experiència, independència, confidencialitat, protecció de dades i de l’informant, i altres àmbits aplicables per a aquest tipus de canals. En la nostra Política pot trobar ampliada la informació sobre les característiques tècniques dels canals. Els canals del nostre SIIF són els següents:


Canal Digital

L’Entitat posa a la seva disposició una eina en línia mitjançant la qual qualsevol empleat o persona relacionada amb l’Entitat podrà presentar una comunicació per escrit a través dels següents enllaços:

Aquesta eina compta amb mesures de seguretat que garanteixen la protecció de la informació, la identitat de l’informant i la d’ aquelles persones afectades per aquesta, així com la confidencialitat i reserva de tot el procés de gestió i tramitació de la comunicació.



Canal Presencial / “Face to face”

Una altra de les vies que l’Entitat posa a disposició dels seus empleats i aquells tercers que es relacionen amb aquesta és el canal presencial, que permet la presentació de comunicacions verbals mitjançant una reunió presencial o per videoconferència.

Per tal d’assegurar el degut compliment dels compromisos i garanties recollides en la nostra Política i el marc normatiu d’aplicació per a aquest tipus de comunicacions, l’Entitat ha encomanat aquesta funció de gestió d’aquestes comunicacions a l’expert extern BONET consulting, per garantir la protecció de la identitat de l’informant tant en el procés de sol·licitud de cita prèvia, en la presentació d’una comunicació en format presencial, com en el lloc de realització de la mateixa.

Els professionals de BONET són els responsables de la gestió de les sol·licituds per presentar les comunicacions a través d’aquest canal, així com de la recollida i conservació de tota la informació aportada en aquesta sol·licitud. Tal com estableix la Llei, aquestes reunions quedaran documentades mitjançant una gravació anonimitzada, amb el consentiment previ de l’informant.

Per poder fer ús d’aquest canal, ha de sol·licitar cita prèvia a través de les següents vies de contacte:

  • Telèfon: 911087727 /  930460116

L’horari d’atenció a l’informant és el següent:

      • De dilluns a dijous de 8: 30 a 14: 00 i de 15: 00 a 18: 00 hores.
      • Divendres de 8: 30 a 14: 30 hores.

Per tal de garantir les mesures de protecció i seguretat necessàries d’aquest tipus de comunicacions, no es podran realitzar ni es registraran comunicacions presentades directament per telèfon o e-mail. Aquestes dues eines estan habilitades exclusivament per coordinar amb el personal tècnic dia, hora i lloc per realitzar la comunicació en format presencial.

Agraïm segueixin les indicacions descrites anteriorment per accedir i utilitzar adequadament els canals oficials habilitats per l’Entitat per a la presentació de comunicacions i l’aplicació de tots els nostres mecanismes de seguretat i protecció necessaris.