93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

ESO

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa on l’alumnat ha d’adquirir tota una sèrie de coneixements, habilitats i actituds que l’acabin  formant com a persona i que li  permetin accedir o bé a la vida activa o bé a estudis posteriors.

En aquesta etapa que va dels 12 als 16 anys es proporciona a l’alumnat un marc d’aprenentatge que els ajuda a consolidar l’adquisició de les competències bàsiques fent-los partícips d’una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i que desenvolupa  les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu: assolir els elements bàsics de la llengua, del raonament lògic matemàtic, de la ciència i l’entorn geogràfic, de la història, per poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

L’Educació Secundària Obligatòria s’organitza en 4 cursos i en diferents matèries, i el quart curs té una estructura diferent.

La nostra proposta educativa es basa en el desenvolupament de les competències bàsiques, per tal d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

Aquestes competències bàsiques es desenvoluparan en les diferents matèries i amb activitats de diferents graus de complexitat que comportin connexions entre continguts interdisciplinaris i s’integraran les diferents experiències i aprenentatges dels alumnes.

La nostra proposta s’emmarca dins del Model Pedagògic de les escoles FEM. Aquest ens orienta sobre les línies pedagògiques i didàctiques que han de nodrir el projecte educatiu del nostre centre. Els quatre eixos troncals del PEC són els següents:

 1. Educació multilingüe
 2. Educació digital i tecnològica
 3. Innovació metodològica
 4. Educació emocional

EDUCACIÓ MULTILINGÜE

Entenem l’aprenentatge de l’anglès com una vivència interdisciplinària per això, a part de les hores reglades, es potencia l’Anglès amb un taller d’expressió (Theatre) d’una hora setmanal a 1r d’ESO i amb un taller d’Anglès (English Language Skills) d’una hora setmanal a 3r i 4t ESO. També les matèries curriculars  de Physical Education (EF) de 1r a 4t d’ESO en aquesta llengua, així com les pràctiques de Laboratori de 1r a 3r d’ESO.

També comptem amb un auxiliar nadiu de conversa. L’objectiu és potenciar la pràctica de la llengua anglesa, sobretot la part oral, a través de la presència d’una persona jove, que és nadiua, i que col·labora en les activitats d’ensenyament-aprenentatge de la llengua estrangera, a partir de les indicacions dels mestres i professors de l’escola.

Les tasques de l’auxiliar de conversa han de tenir com a objectiu incrementar la  seguretat de l’alumnat a través de la pràctica de la conversa.

 

Cambridge Official Examinations for Schools

En aquests moments la necessitat d’acreditar el nivell d’anglès és molt important a la nostra societat. Per accedir a una oferta laboral, obtenir un títol universitari o sol·licitar un programa Erasmus, per exemple, ja se sol demanar un nivell d’anglès B2. La nostra escola vol facilitar el procés d’obtenció d’aquesta titulació oferint l’examen de certificació d’anglès del segle XXI: Cambridge Official Examinations for Schools. Cambridge Offficial Examinations destaca principalment per la seva qualitat i meticulositat, i també per la flexibilitat i la seguretat que proporciona. Cambridge Official Examinations for Schools és un examen de certificació de la competència general en anglès desenvolupat per Cambridge University Press. Per què és l’examen d’anglès del segle XXI?

Els  exàmens es basen en situacions autèntiques i posen a prova les quatre habilitats -Speaking, Writing, Reading & Listening- de manera que preparar-se per als exàmens ajuda els estudiants a desenvolupar les habilitats que necessiten dins i fora de l’aula. Els exàmens estan plens de temes i tasques motivadores que fan que l’aprenentatge sigui agradable, eficaç i gratificant.

 

Diploma Dual

El Diploma Dual® ofereix la possibilitat d’obtenir dues titulacions alhora: el batxillerat del país d’origen, de manera presencial, i l’American High School Diploma, en modalitat online. Es pot començar a 2n, 3r o 4t d’ESO. És un programa interdisciplinari que emfatitza la immersió educativa en anglès, la capacitació tecnològica i el desenvolupament personal de l’alumne.

El programa curricular del Diploma Dual® inclou continguts interessants als quals l’alumne no tindria accés normalment i que suposen un enriquiment personal i acadèmic. La possibilitat d’unir-se a clubs socials (de periodisme, d’arts, de fotografia…) li permetrà relacionar-se amb altres estudiants que tenen les mateixes inquietuds.

D’altra banda, cursar la doble titulació de batxillerat indica que l’alumne té habilitat i disciplina, així com la capacitat d’afrontar el repte de compaginar una doble titulació, qualitats que són molt valorades al mercat laboral.

 

Estades a Irlanda

L’English Summer Camp és un campus que es realitza durant el mes de juliol a Irlanda. Les classes es fan cada matí, de dilluns a divendres, i cada curs té el seu propi pla d’estudis planificat amb cura.  Les classes se centren a desenvolupar les habilitats bàsiques del llenguatge, amb especial èmfasi en la parla i l’escolta. A més a més, les nostres activitats estan dissenyades per mantenir els nostres estudiants actius i entretinguts mentre veuen el millor de Dublín i les seves regions circumdants, Malahide i Ireland.

Tots els nostres estudiants s’allotgen en famílies, acuradament, seleccionades a Malahide i tots els estudiants poden anar a peu a l’escola. Garantim una nacionalitat per família, tret que se sol·liciti el contrari.


EDUCACIÓ DIGITAL I TECNOLÒGICA

 

Educat 2.0

Promovem l’ús dels instruments digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge amb la incorporació d’ordinadors portàtils propis de cada alumne els quals treballen amb continguts i llicències digitals (de manera total o parcial segons la matèria) i es promou el treball en l’àmbit digital a través d’una plataforma educativa i de les eines de treball en l’entorn Microsoft.

Les aules estan equipades amb pissarres digitals (PDI) que permeten un aprenentatge interactiu. Aquest ensenyament interactiu permet l’ús d’estratègies que estimulen i motivenl’alumnat per  aprendre més i amb més eficàcia.

En finalitzar 4t d’ESO, proposem al nostre alumnat que es presenti a les proves ACTIC. Amb elles, s’obté la certificació acreditativa de la competència digital  i estan avalades per la Generalitat de Catalunya. La majoria les superen amb èxit.

 

Robòtica i programació

Continuem amb el projecte iniciat a Infantil i Primària, treballant el llenguatge de la programació a partir de la robòtica, des de 1r ESO fins a 4t ESO amb diferents eines:

 • 1r ESO: Introducció i consolidació de la programació amb Scratch
 • 2n ESO: Introducció i desenvolupament de la robòtica amb LEGO Mindstorms NXT
 • 3r ESO: Consolidació de la robòtica amb LEGO Mindstorms EV3 i introducció al disseny 3D i a la impressió 3D amb Tikercad i Sketch Up. Creació d’Apps amb Appinventor
 • 4t ESO: Introducció i desenvolupament de la programació amb Arduino

Objectius:

 • Definir un itinerari adreçat a tot l’alumnat que desenvolupi competències vinculades a la robòtica, la programació, el disseny i la impressió 3D.
 • Desenvolupar habilitats de robòtica, programació, disseny i impressió 3D mitjançant un enfocament metodològic:
  • Competencial i basat en el mètode de projectes.
  • Que fomenti el treball en equip i la resolució de problemes extrapolables a situacions reals.
 • Fomentar l’interès de tot l’alumnat en l’àmbit cientificotecnològic i millorar-ne el corresponent rendiment acadèmic.

INNOVACIÓ METODOLÒGICA

 

fem CIM

El projecte fem CIM, pretén integrar una metodologia innovadora, dinàmica i flexible, que es fonamenta en promoure i potenciar el desenvolupament i adquisició de les competències bàsiques de cadascun dels nostres alumnes. El projecte neix des de la interdisciplinarietat, el compromís i la sensibilització, amb la finalitat que sigui actiu i participatiu, que motivi  l’alumnat a aprendre mitjançant la creació i producció d’un projecte propi de manera contextualitzada i significativa.

Aquest projecte propicia l’aprenentatge de continguts interrelacionats entre les diferents àrees curriculars, originant un ensenyament globalitzador i integral, que ajudarà al desenvolupament maduratiu i personal de cada alumne. A més a més, és una proposta educativa inclusiva, que potenciarà la cohesió de grup, millorarà l’ambient entre l’alumnat i enfortirà les relacions interpersonals.

Destinarem al projecte CIM un total de 4 hores a la setmana. La realització d’aquest projecte equival al Treball de Síntesi, així com a 2 hores d’activitats complementàries i 2 hores de matèries específiques.

Les sis primeres setmanes del curs s’utilitzen per la fase FEM Motxilla. Aquesta fase consisteix a proporcionar als alumnes les eines necessàries per a treballar en equips cooperativament, aplicant el mètode IDEAR i les seves tècniques que els permetran resoldre de manera creativa els problemes plantejats en els equips.

En la FASE “PREPARANT la motxilla” els objectius a aconseguir són:

 • Conèixer en què consisteix CIM.
 • Conèixer el mètode IDEAR i les seves tècniques.
 • Adquirir estratègies que facilitin el treball cooperatiu.

Una vegada realitzada aquesta fase, cada alumne realitzarà dos PICs (Projecte d’Investigació Cooperatiu)

A l’inici d’un PIC, el professorat presentarà a l’alumnat «un escenari», és a dir, un tema o una situació que cal que vagin concretant, definint i investigant. Aquesta fase s’anomena INPUT, és a dir ENTRADA DE CONEIXEMENTS, i sempre està relacionada amb les matèries del PIC (l’humanístic o el científic).

Per tant, en la fase INPUT, a partir d’uns fets i d’unes situacions arribaran a aprendre els continguts de les matèries. Aquests coneixements els permetran plantejar uns dubtes o «problemes», als quals ells mateixos hauran de donar solució a través d’un projecte. Aquesta fase, que s’anomena OUTPUT, vol dir SORTIDA DE CONEIXEMENTS.

En la fase OUTPUT posem en pràctica la metodologia IDEAR per tal de resoldre el problema plantejat anteriorment. En acabat, hauran de comunicar el projecte a la resta de companys de l’aula, juntament amb els seus companys d’equip.

 

Servei Comunitari

El nostre FEM Servei Comunitari és una experiència educativa que s’ofereix a tot l’alumnat de 4t d’ESO, amb l’objectiu de donar a conèixer la realitat i les necessitats del nostre entorn més proper, desenvolupant així la col·laboració, la solidaritat, l’altruisme i el bé comú.

Realitzem tallers de robòtica amb l’escola Tramuntana d’Educació Especial, d’informàtica amb gent gran al Centre Cívic de les Tovalloles, Jocs de taula i tertúlia al Centre Can Llovera, organitzem jocs per als més menuts al Centre Cívic Can Llovera, fem biblio-jardí amb els més menuts de l’escola, organitzem la campanya de donació de sang, …

Projecte de Recerca

Els alumnes de 4t ESO han de fer un projecte de recerca en equip. L’objectiu del Projecte de Recerca és contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques de l’ESO i, especialment, de la competència d’aprendre a aprendre i de la competència d’autonomia i iniciativa personal.

El PdR està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumne, al voltant d’un tema escollit i acotat, en part, per l’alumne mateix i sota el guiatge dels professors. Al llarg del projecte, l’alumnat ha de demostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú.

També es posen en acció les competències comunicativa lingüística i audiovisual (amb la presentació escrita del treball i l’exposició oral), la competència en el tractament de la informació i la competència digital (amb la cerca i gestió d’informacions en diversos formats) i la competència social i ciutadana (participació, responsabilitat, presa de decisions i capacitat dialògica en el treball en equip).

El PdR consta d’una sèrie de tasques que es poden construir a partir de situacions, problemes o preguntes inicials, sobre les quals els alumnes, en grups reduïts, han de plantejar una hipòtesi o objectiu, planificar el mètode de resolució, integrar informació procedent de diverses fonts i, finalment, arribar a unes conclusions argumentades per mitjà d’un informe escrit i una breu exposició oral.

 

Progrentis

Progrentis és una plataforma de destreses digitals que desenvolupa el pensament creatiu, augmentant significativament els nivells de comprensió lectora i  ensenya a cercar i filtrar d’una manera òptima la informació disponible a internet.  Es basa en la neuro-educació i està enfocat en la gestió del talent, el pensament emocional i l’ús didàctic de les noves tecnologies.

Aquest mètode es basa en l’entrenament ocular i cerebral mitjançant el joc, amb la finalitat d’augmentar la velocitat i la comprensió lectora. Així, hi haurà una clara millora en l’aprenentatge i en el desenvolupament del pensament superior com l’anàlisi, la síntesi i l’abstracció.

Es fonamenta en dos grans àmbits:

 1. L’aprenentatge adaptatiu: ús de la tecnologia per adaptar el ritme d’aprenentatge a les necessitats individuals de cada alumne/a.
 2. La gamificació: aprendre en un entorn lúdic que provoca una millor connexió amb l’alumnat.

Aquest programa s’implanta a 5è de Primària fins a 2n d’ESO.

 

STEAM

Actualment, en molts llocs del món, es reconeix àmpliament per part de la comunitat educativa la importància de l’educació STEAM (sigla anglesa de Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques) i l’objectiu de la nostra escola és donar resposta a la demanda de científics i enginyers que la societat requereix.

Aquesta tasca consisteix a fomentar i potenciar a tots els cursos:

 • Investigació
 • Pensament crític
 • Resolució de problemes (ABP)
 • Creativitat
 • Comunicació
 • Col·laboració
 • Treball en equip

Generem coneixement sobre pràctiques educatives avançades, en particular, metodologies de treball globalitzat interdisciplinari  i d’avaluació competencial.

Apliquem la metodologia a l’aula per  fer el currículum més atractiu a l’alumnat, promovent una major motivació i implicació , i fomentant habilitats i competències necessàries per al seu desenvolupament tant personal com professional.

Promovem el nou rol del professor enfocat a l’ ‘aprendre fent’.

En definitiva, vivim en un món molt canviant on els nostres estudiants d’avui lideraran els avenços del demà.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

 

PROGRAMA ATURA’T

Una de les finalitats educatives del nostre col·legi, recollida en el perfil de l’alumnat, és aconseguir que aquest millori la seva competència emocional, i que aquesta es reflecteixi tant en el clima d’aula com en el seu rendiment acadèmic.

Així, utilitzem les Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l’Aula per aconseguir la millora del rendiment acadèmic mitjançant el desenvolupament de l’atenció, la memòria i el clima de l’aula, disminuint l’estrès i el malestar i millorant la intel·ligència emocional.

Així mateix, per tal que els nostres alumnes aprenguin a ser competents emocionalment, els mestres i professors hem de donar exemple mostrant serenor, sent conscients del propi estat emocional i tenint capacitat d’autoregulació.

Per realitzar les activitats de relaxació vivencial es creen espais d’aturada en determinats moments del dia, a primera hora del matí, després del pati i a primera hora de la tarda, de manera transversal des de P3 a 4t d’ESO.

 

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) és el conjunt d’accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar capacitats bàsiques de l’alumnat, a orientar-lo per tal d’aconseguir la seva maduració i autonomia, i a ajudar-lo a prendre decisions coherents i responsables. El PAT és l’eix vertebrador que ens ajudarà a aconseguir el perfil de l’alumne.

Els objectius marcats per desenvolupar la competència personal de l’alumnat són els següents:

 1. Promoure la integració de l’alumnat en el seu grup classe i aconseguir implicar-lo en la participació de les diferents activitats del centre.
 2. Orientar a l’alumnat en els aspectes personals i professionals.
 3. Conèixeri valorar les aptituds i interessos de cada alumne/a i del grup classe.
 4. Fomentar les relacions interpersonals entre els diferents membres de la comunitat escolar.

Per a cada alumne/a s’estableixen els següents objectius:

✓ Fomentar l’autoconeixement ajudant-lo a descobrir les seves capacitats i valors.

✓ Desenvolupar els hàbits d’estudi i l’organització del treball.

✓ Formar alumnes solidaris, participatius i amb criteri propi, desenvolupant el pensament crític.

✓ Desenvolupar les habilitats socials: expressió de sentiments i emocions, assertivitat, etc.

✓ Desenvolupar l’acolliment a l’escola.

Per al grup classe s’estableixen aquests:

✓ Treballar la cohesió de grup i la resolució de conflictes.

✓ Atendre la diversitat.

✓ Educar per a la convivència i el respecte: acceptació de les normes.

✓ Promoure la participació de l’alumnat en la dinàmica de treball i l’organització de l’aula, així com   en qualsevol acte d’escola.

 

DEPT. ORIENTACIÓ

El nostre Departament d’Orientació -integrat per un psicòleg clínic, una mestra psicòloga i una psicopedagoga i logopeda- vetlla contínuament, no només per la instrucció de l’alumnat, sinó pel seu creixement personal, els seus valors i les seves relacions.

La convivència en les diferents etapes del desenvolupament pot comportar una sèrie de problemes individuals o relacionals que en moltes ocasions afecten l’autoestima de l’alumnat generant, així, problemes al marge dels continguts curriculars que calen ser atesos pel centre.

Així, el nostre D.O. ofereix a l’alumnat un espai d’acollida emocional amb dos objectius ben definits:

 1. Propiciar una millor convivència a l’escola oferint un espai per a la resolució de conflictes interpersonals. Així mateix, amb una gestió dialogant i empàtica dels conflictes, s’intenta prevenir l’assetjament dins i fora del aula, garantint així, una millor cohesió grupal.
 2. Donar poder a l’alumne oferint-li eines i recursos per a una millor gestió de les seves emocions, que l’apropi a una autoestima de més qualitat i que li permeti viure l’experiència de venir a l’escola plenament, defensar els seus límits personals, entendre quines són les seves capacitats i com explotar-les i assumir com a reptes els seus deures vers l’escola.

 

Escola Verda

El programa d’Escoles Verdes és un projecte del Departament de Medi Ambient i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Ser una Escola Verda significa haver rebut un distintiu certificant el compromís de l’escola per desenvolupar diferents accions vinculades a l’educació ambiental per tal d’afavorir una actitud responsable i respectuosa amb el medi natural i el nostre entorn.

Des de fa anys, la nostra escola forma part d’aquesta xarxa escolar. Això ens fa més conscients de la importància de tenir cura, entre tota la comunitat educativa,  del medi ambient. Una Escola Verda és una escola oberta, sensible i natural.

Els objectius que ens hem marcat per aquest curs són els següents:

 • Aconseguir un ús racional del paper.
 • Aplicar i fomentar la separació i recollida del paper i piles.
 • Reduir la quantitat d’envasos i residus (ús de la carmanyola).
 • Fer difusió del Projecte d’Escoles Verdes que portem a terme a través de la web de l’escola i espais de comunicació propers a les famílies, barri…
 • Celebració del dia del medi ambient.
 • Educar en valors socials i mediambientals des de les diferents àrees i matèries.
 • Promocionar l’esmorzar saludable i els dilluns sense carn.
 • Participar en la campanya de Recollida de Taps.
 • Estudiar un pla de mobilitat sostenible.

Pla Català de l’Esport a l’Escola (PCEE)

El Pla pretén posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

Més concretament, podem destacar els objectius següents:

 • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
 • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
 • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
 • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.
 • Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
 • Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

Des de l’escola es dinamitzen els patis amb activitats esportives (2 o 3 dies a la setmana). Aquestes activitats es consensuen entre els dinamitzadors i el coordinador del Pla i es decideixen en funció de les necessitats o preferències dels alumnes. Durant aquests anys s’han ofert moltes activitats diferents (individuals i col·lectives), però actualment s’estan duent a terme les següents:

 • Tennis de taula
 • Voleibol
 • Korfbal
 • Shootball

SETMANA DE LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA

Des de fa 17 anys l’escola celebra la Setmana de la Ciència i la Tècnica, amb l’objectiu d’apropar la ciència des d’un punt de vista més atractiu a tot l’alumnat i despertar en ell l’esperit científic, la curiositat i la creativitat. Aquest setmana, centrada en els alumnes de 4t ESO, però que al llarg dels anys s’ha anat ampliant a la resta de cursos la qual cosa fomenta la interacció dels alumnes entre les diferents etapes.

Entre les activitats més destacades trobem la sortida de Ciència i Tecnologia al Tibidabo, els tallers de Ciència als alumnes de 1r d’ESO per part dels alumnes de 4t d’ESO, la projecció d’una pel·lícula relacionada amb la temàtica de la setmana, una xerrada a càrrec d’alguna personalitat relacionada amb el món de la ciència, tallers als infants de P5, …

La Setmana de la Ciència i la Tècnica té com a acte central el concurs matemàtic “ESBRINAXIFRES” dissenyat i desenvolupat pels professors del Departament de Ciències de l’escola, on els alumnes (un representat de cada classe) hauran d’intentar trobar un número mitjançant les operacions matemàtiques més adients.

SETMANA DE LES LLETRES

Consolidada ja com un dels esdeveniments culturals més importants del curs, l’escola organitza la Setmana de les Lletres. Unes jornades dedicades a contribuir i divulgar el coneixement de les cultures i les llengües, on la creació literària adopta un paper essencial.

Cada any, dediquem la setmana als escriptors, músics o artistes dels quals se’n celebra l’efemèride. Engalanem l’escola des P3 fins a 4t d’ESO, organitzem sortides a TV3 i Catalunya Ràdio, tallers plàstics, de dansa, d’escriptura; convidem a personalitats rellevants del món de les lletres, de les arts gràfiques, de les arts escèniques i audiovisuals,… En definitiva, oferim un ventall d’activitats creatives que tenen com a denominador comú l’art i la literatura.

La Setmana conclou amb la diada de Sant Jordi on es realitzen els Jocs Florals presidits, cada any, per un escriptor o artista local que ens brinda alguns consells per tal d’esperonar el nostre alumnat a estimar l’art i les lletres . És un dia de festa grossa i participació de tota la comunitat educativa.

ENGLISH WEEK

Our school has understood the great importance of English, especially at a communicative level, which is achieved fundamentally with total language immersion. As a multilingual school, we encourage our students to use English in different contexts.

The English Week is a challange for our students, a way to motivate them to use English as a way of interaction with their friends and teachers. Thus, we devote a week to a specific topic (Cinema, Master Chef, Music & Instruments, …) and all English subjects are involved (Dum, science, let’s talk, workshop, CLIL & English) in order to explore English from different points of view.

Throughout the week, we offer our students the opportunity to participate in a wide range of activities, like writing speech bubbles and biographies, playing traditional games, participating in practical workshops as cooking or making recycled instruments, preparing role plays, watching some theatre plays, as well as participating in contests, games, karaokes, plays performed by students, among others.

All students, from P3 to 4th ESO, take part in the activities planned for them to have fun and the week always finishes with a great English Party, in which ESO students prepare games for all primary pupils!

CONVIVÈNCIES

A l’inici del curs, els alumnes de 1r i 3r d’ESO gaudeixen d’una sortida de dos dies per tal de generar possibilitats de trobada amb ells mateixos, amb els altres, amb la natura i amb Déu. Aquestes jornades esdevenen  la possibilitat de créixer en els valors que impulsem i treballem des d’un context diferent, totalitzador, lúdic i reflexiu.

ESQUIADA

Els alumnes de 2n ESO gaudeixen de 3 dies d’estada a la neu per tal d’iniciar-se en el món de l’esquí o perfeccionar-lo si és el cas. És una oportunitat de consolidar llaços, reforçar la convivència i de gaudir d’un entorn natural únic i especial.

VIATGE FINAL D’ETAPA

El viatge fina d’etapa  de l’alumnat de 4t ESO és una de les experiències més especials i inoblidables que viuran. Un viatge que refermarà vincles, que en faran néixer de nous, i es crearan amistats perdurables. Coneixeran i valoraran una altra cultura, altres costums i tradicions,  una altra llengua, … Gaudiran d’una plena convivència en grup i amb el professorat. Un oportunitat única d’aprendre i créixer amb emoció i il·lusió.

1r ESO: Performing Arts / CIM1

2n ESO: Robòtica / CIM2

3r ESO: English Language Skills 3 / CIM3

4t ESO: English Language Skills 4 / I demà què? / Atelier de Lletres

PERFORMING ARTS

La matèria complementària Performing Arts es cursa en 1r ‘d’ESO i està dissenyada per a reforçar l’aprenentatge de la llengua anglesa des d’un enfocament comunicatiu a través de l’adquisició de coneixements vinculats amb les arts escèniques i l’expressió corporal. Alguns dels continguts que treballem són la realització de petites obres teatrals, escenificació i activitats relacionades amb la postura, la relaxació,la  respiració, els estiraments, la mímica i tècniques de Mindfulness. Aquesta matèria es desenvolupa principalment a l’aula d’Audiovisuals on disposem d’escenari i espai lliure suficient per a la realització de la classe.

ROBÒTICA

La matèria complementària de Robòtica es cursa a 2n ESO i pretén donar continuïtat a tot el treball envers la programació que es realitza a les altres etapes des del curs de P4. Aquesta matèria s’imparteix desdoblada en grups de 15 alumnes, 1 hora per setmana per cada grup.

Es divideix el grup en equips heterogenis de 3-4 alumnes, cadascun amb un rol diferent dins del grup. Se’ls proposa resoldre reptes en els quals han de muntar i programar un robot tot buscant la solució més adient.  En la resolució es valora la correcció però també la imaginació i la creativitat. Els grups s’autoavaluen i coavaluen mitjançant la utilització de rúbriques.

ENGLISH LANGUAGE SKILLS

La matèria complementària English Language Skills es cursa a 3r i 4t d’ESO i està dissenyada per  reforçar l’aprenentatge i adquisició de la llengua anglesa. Treballem des de diferents enfocaments, utilitzant l’enfocament comunicatiu mitjançant el discursutilitzant debats i experiències viscudes, desenvolupem les destreses– Speaking, Listening, Writing i Reading – , i a més a méspreparem  l’alumnat perquè sigui capaç d’acreditar el seu nivell d’anglès, ja que actualment la necessitat d’acreditar el nivell d’anglès està molt present en la nostra societat. Per accedir a una oferta laboral, obtenir un títol universitari o sol·licitar un programa Erasmus, per exemple, ja se sol demanar un nivell d’anglès B2. Així doncs, el nivell que es demanda a 3r ESO és B1 plus i a 4t ESO és B2. El material que utilitzem a classe és principalment el portàtil amb connexió a internet.

ATELIER DE LLETRES

La matèria complementària d’Atelier de lletres és un taller d’escriptura en llengua catalana i castellana que té la finalitat de potenciar l’escriptura de textos relacionats amb  la vida quotidiana de l’alumnat de 4t d’ESO.

Aprenen a escriure textos de tipologia molt diversa perquè es familiaritzin amb documents i escrits que els podran ser útils en un futur, com per exemple: documents administratius, (instàncies, reclamacions, formularis), la confecció del seu currículum, textos d’opinió, etc.

 • El procés consistirà a:
 • Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització.
 • Escriure textos en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.
 • Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal.

En definitiva, el que volem aconseguir és potenciar la seva creativitat i generar inquietud i curiositat per millorar la seva destresa en la comunicació escrita.

I DEMÀ QUÈ?

El Taller “ I demà què” es realitza a 4t ESO amb un objectiu prioritari:

 • Ajudar l’alumnat a prendre decisions respecte a la seva formació i orientació laboral futura.

Les classes es realitzen durant 1h a la setmana i es proposen diferents activitats i dinàmiques amb la finalitat de valorar:

 • aspectes per triar estudis ( sistema d’accés, durada, centres on s’imparteixen, beques, etc…) .
 • aspectes que cal conèixer abans d’escollir una professió (característiques i competències personals, tasques habituals, etc..).

Totes aquestes activitats es complementen amb un taller que ofereix Educaweb a l’escola i xerrades d’exalumnes per rebre de manera directa la seva pròpia experiència.

De dilluns a dijous de 8 a 13:30h i de 15:15 a 17:15h

Divendres de 8 a 13:30h