93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

Política de privacitat a candidats

AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES A CANDIDATS

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) li informem del tractament de dades que durem a terme respecte de les dades proporcionades per vostè en lliurar-nos, de forma voluntària, el seu currículum:

Responsable del Tractament de Dades:

 • FUNDACIÓN EDUCATIVA LA MERCED
 • CIF. G63899603
 • Adreça postal: c/ Verge de la Mercè 16, 08980 Sant Feliu de Llobregat
 • Telèfon: 976.276.583
 • Correu electrònic i contacte del Delegat de Protecció de Dades: secretaria@santfeliu.femlamerce.cat

A FUNDACIÓN EDUCATIVA LA MERCED tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de mantenir-lo informat de les diferents vacants que es produeixin en la nostra organització i gestionar la seva participació en procediments de reclutament laboral. Les dades proporcionades es conservaran durant un termini d’1 any o fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació. La base legal per al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment atorgat lliurement i vinculat al fet d’haver-nos lliurat el seu currículum de forma totalment voluntària. Li informem que no existeixen decisions automatitzades ni s’elaboraran perfils en base a les seves dades personals. Les dades no se cediran a tercers. Vostè té els següents drets:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades: És a dir, a obtenir del Responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixen sense demora indeguda.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades (dret a l’oblit): És a dir, dret a obtenir, sense dilació indeguda del responsable del tractament, la supressió de les dades personals que li concerneixin.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament dels seus.
 • Dret a la portabilitat de les dades: tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, les quals hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament: el dret de l’interessat a oposar-se, en qualsevol moment, i per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament.
 • Dret a retirar el consentiment prestat: l’interessat té dret retirar el seu consentiment per al processament de les seves dades personals a qualsevol moment.

Per exercir els seus drets, mitjançant comunicació dirigida a través de la següent adreça de correu electrònic: secretaria@santfeliu.femlamerce.cat Vostè té el dret de presentar una reclamació a l’Autoritat de Control, és a dir, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual pot accedir mitjançant el següent enllaç: https://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php.