93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

FUNDACIÓN EDUCATIVA LA MERCED – Col. Mare de Déu de la Mercè St. Feliu
CIF. G63899603
Adreça postal: c/ Verge de la Mercè 16, 08980 Sant Feliu de Llobregat
Telèfon: 976.276.583
Correu electrònic: secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
Per a l’adequada gestió del tractament de les seves dades personals, el centre tindrà designat, si s’escau, un delegat de Protecció de Dades o Persona de contacte podent contactar amb ell, i davant el qual podrà acudir per a resoldre qualsevol qüestió que necessiti.
Persona de contacte / Delegat de Protecció de Dades:secretaria@santfeliu.femlamerce.cat

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió de l’acció educativa i orientadora.
La finalitat és l’adequada organització i/o prestació i/o difusió de l’oferta acadèmica del centre, de les seves activitats lectives, activitats complementàries i extraescolars i serveis del centre educatiu, així com la gestió acadèmica, econòmica i administrativa, el que inclou la recollida i el tractament de dades personals i informació de dades de salut i/o psicopedagògics, relacionats amb el procés d’aprenentatge i de socialització de l’alumnat generat durant la seva escolarització en el centre.

Les dades persones proporcionades es conservaran en el centre mentre l’alumne romangui matriculat en el mateix i posteriorment durant un termini de 10 anys a partir de la seva baixa del centre.
En tot cas, la informació dels expedients acadèmics, atesa la seva naturalesa i la normativa educativa vigent, són d’obligada conservació pel centre.
Gestionar i atendre les comunicacions presentades pels informants a través del Sistema Intern d’Informació, de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE). El fonament per a tractar les seves dades personals és una obligació legal continguda en la Disposició Addicional 23ª, 1 i 2, de la LOE, que autoritza als centres educatius a recaptar i tractar les dades dels alumnes i dels seus pares o tutors quan sigui necessari pel desenvolupament de la funció docent i orientadora.
Al marge d’aquesta funció, FEM està legitimada per a tractar les dades facilitades quan siguin necessari pel compliment de la relació jurídica establerta amb la signatura de la present matrícula i dels serveis que es presten.
FEM sol·licitarà expressament el consentiment pels següents tractaments:

 • Captació i difusió d’imatges dels menors per part del centre.
 • Empreses amb les que el centre hagi contractat la prestació d’activitats extraescolars i/o serveis escolars complementaris, sempre i quan la família hagi sol·licitat prèviament la inscripció del seu fill/a en alguna de les activitats i/o serveis oferts pel centre
 • Cessió de dades a l’AMPA

DESTINATARIS DE LES CESSIONS

Les dades personals necessàries pel centre seran facilitades a:

 • Administració educativa, quan la mateixa ho requereixi en compliment de la Disposició Addicional 23ª.4 de la LOE;
 • Ajuntaments, perquè exerceixin les competències en matèria de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria;
 • Forces i Cossos de Seguretat, Serveis Socials o Serveis Sanitaris, a l’Administració de Justícia i a l’Administració tributària;
 • Entitats bancàries i/o empreses asseguradores, en virtut de les obligacions derivades del present contracte educatiu
 • Empreses amb les que FEM hagi contractat la prestació d’activitats extraescolars i/o serveis escolars complementaris sempre que la família hagi sol·licitat prèviament la inscripció del seu fill/a en alguna de les activitats i/o serveis oferts pel centre;

No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hagueu consentit prèviament.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

 1. Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 2. Dret a sol·licitar la seva supressió.
 3. Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 4. Dret a oposar-se al tractament.
 5. Dret a la portabilitat de les dades.

Qualsevol persona té el dret de conèixer si FUNDACIÓN EDUCATIVA LA MERCED tracta dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals foren recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament conservarem les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. FUNDACIÓN EDUCATIVA LA MERCED deixarà de tractar les seves dades, excepte en aquells casos en els quals es disposi de motius legítims imperiosos que justifiquin el referit tractament, o en aquells casos en els quals el tractament sigui necessari per l’exercici o la defensa davant possibles reclamacions.

Vostè pot exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a: secretaria@santfeliu.femlamerce.cat

Per tal d’exercir els seus drets, l’interessat haurà d’acompanyar, juntament amb la seva sol·licitud, una fotografia recent i el Document Nacional d’Identitat, indicant el detall de la data i hora a la qual es refereix el dret d’accés.

Finalment, li informem que té dret a acudir davant l’Agència Estatal de Protecció de Dades per presentar una reclamació, si considera que s’ha vulnerat algun dels seus drets. A través del següent enllaç, trobarà les dades de contacte de l’esmentada Agència:

http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php

LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES

A petició de l’interessat, no s’aplicaran a les seves dades personals les operacions de tractament que en cada cas correspondrien, quan:

 • L’interessat ha exercit els drets de rectificació o oposició i el responsable està en procés de determinar si procedeix atendre la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit, el que determinaria l’esborrat de les dades, però l’interessat s’oposa a això.
 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, que també determinaria el seu esborrat, però l’interessat sol·licita la limitació perquè els necessita per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

PORTABILITAT: Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquells que s’han obtingut de la seva relació contractual amb el centre, així com transmetre’ls a un altre centre d’ensenyament.

8 de gener de 2019

AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES A PROVEÏDORS

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades), li informem que les seves dades personals seran tractats per:
Responsable del Tractament de Dades:

 • FUNDACIÓN EDUCATIVA LA MERCED
 • CIF. G63899603
 • Adreça postal: c/ Verge de la Mercè 16, 08980 Sant Feliu de Llobregat
 • Telèfon: 976.276.583
 • Correu electrònic i contacte del Delegat de Protecció de Dades: secretaria@santfeliu.femlamerce.cat

A FUNDACIÓN EDUCATIVA LA MERCED tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de mantenir-lo informat de les diferents vacants que es produeixin en la nostra organització i gestionar la seva participació en procediments de reclutament laboral. Les dades proporcionades es conservaran durant un termini d’1 any o fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació. La base legal per al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment atorgat lliurement i vinculat al fet d’haver-nos lliurat el seu currículum de forma totalment voluntària. Li informem que no existeixen decisions automatitzades ni s’elaboraran perfils en base a les seves dades personals. Les dades no se cediran a tercers. Vostè té els següents drets:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades: És a dir, a obtenir del Responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixen sense demora indeguda.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades (dret a l’oblit): És a dir, dret a obtenir, sense dilació indeguda del responsable del tractament, la supressió de les dades personals que li concerneixin.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament dels seus.
 • Dret a la portabilitat de les dades: tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, les quals hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament: el dret de l’interessat a oposar-se, en qualsevol moment, i per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament.
 • Dret a retirar el consentiment prestat: l’interessat té dret retirar el seu consentiment per al processament de les seves dades personals a qualsevol moment.

Per exercir els seus drets, mitjançant comunicació dirigida a través de la següent adreça de correu electrònic: secretaria@santfeliu.femlamerce.cat Vostè té el dret de presentar una reclamació a l’Autoritat de Control, és a dir, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual pot accedir mitjançant el següent enllaç: https://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php.

8 de gener de 2019

AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES A CANDIDATS

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) li informem del tractament de dades que durem a terme respecte de les dades proporcionades per vostè en lliurar-nos, de forma voluntària, el seu currículum:
Responsable del Tractament de Dades:

 • FUNDACIÓN EDUCATIVA LA MERCED
 • CIF. G63899603
 • Adreça postal: c/ Verge de la Mercè 16, 08980 Sant Feliu de Llobregat
 • Telèfon: 976.276.583
 • Correu electrònic i contacte del Delegat de Protecció de Dades: secretaria@santfeliu.femlamerce.cat

A FUNDACIÓN EDUCATIVA LA MERCED tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de mantenir-lo informat de les diferents vacants que es produeixin en la nostra organització i gestionar la seva participació en procediments de reclutament laboral. Les dades proporcionades es conservaran durant un termini d’1 any o fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació. La base legal per al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment atorgat lliurement i vinculat al fet d’haver-nos lliurat el seu currículum de forma totalment voluntària. Li informem que no existeixen decisions automatitzades ni s’elaboraran perfils en base a les seves dades personals. Les dades no se cediran a tercers. Vostè té els següents drets:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades: És a dir, a obtenir del Responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixen sense demora indeguda.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades (dret a l’oblit): És a dir, dret a obtenir, sense dilació indeguda del responsable del tractament, la supressió de les dades personals que li concerneixin.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament dels seus.
 • Dret a la portabilitat de les dades: tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, les quals hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament: el dret de l’interessat a oposar-se, en qualsevol moment, i per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament.
 • Dret a retirar el consentiment prestat: l’interessat té dret retirar el seu consentiment per al processament de les seves dades personals a qualsevol moment.

Per exercir els seus drets, mitjançant comunicació dirigida a través de la següent adreça de correu electrònic: secretaria@santfeliu.femlamerce.cat Vostè té el dret de presentar una reclamació a l’Autoritat de Control, és a dir, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual pot accedir mitjançant el següent enllaç: https://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php.

8 de gener de 2019